3,75 ″ Resolving Power 2″ Angular Accuracy
Enconding tuyệt đối Phương pháp
 

Sản phẩm liên quan